Privacyverklaring Buddy App

1. Algemeen

Bij het gebruik van de Buddy App worden persoonsgegevens van u verwerkt. Buddy vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex-) klanten, potentiële klanten, bezoekers van de website(s) en gebruikers van haar apps van essentieel belang voor haar activiteiten. Daarom verwerkt Buddy uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring staat informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, bijvoorbeeld over het doel en de grondslag. Ook vindt u informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen moeten processen soms worden aangepast. Dat kan betekenen dat de privacyverklaring ook moet worden aangepast. Aan het einde van het document kunt u zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is aangepast.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via [email protected].

2. De verantwoordelijke

Buddy Payment B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens door de Buddy App en de website.

Buddy Payment B.V.
Weena 248
3012 NJ ROTTERDAM

Buddy Payment is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71863745.

3. Verwerken van persoonsgegevens Buddy App

Doel

 1. Budgetteren van uw inkomen, zodat uw vaste lasten gereserveerd worden en een besteedbaar inkomen overblijft.
 2. Inzicht geven in uw vaste lasten en uw budget voor de dag, week en maand. Dit helpt u om binnen uw budget te blijven en om uw financiële situatie gezonder te maken. Of om financieel gezond te blijven.
 3. Verbinding maken met uw bankrekening als u daar toestemming voor geeft, zodat uw bankgegevens opgehaald kunnen worden.
 4. Voortdurende verbetering van de dienstverlening door de Buddy App.
 5. Het samenstellen van anonieme management- en stuurinformatie.
 6. Het afhandelen van facturatie eindgebruikerslicenties.

Op basis van de vergunning als betaaldienstverlener is Buddy verplicht om onder Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke en/of verdachte transacties te melden en aan transactiemonitoring te doen.

Grondslag

De Buddy App verwerkt uw persoonsgegevens omdat zij noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst die Buddy Payment met u heeft.

De Buddy App maakt gebruik van uw rekeninginformatie. De wet stelt zware eisen aan het ophalen van rekeninginformatie bij uw bank. Voor het ophalen van uw rekeninginformatie is dan ook uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Door uw toestemming is het mogelijk om via de PSD2-configuratie XS2A (Access to Account) te verlenen aan de Buddy App. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

Zonder het geven van deze toestemming kunt u de Buddy App niet gebruiken. Bij het intrekken van toestemming, kunt u de Buddy App eveneens niet langer gebruiken.

In bijzondere gevallen worden gegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting. Buddy heeft een vergunning als betaaldienstverlener en is wettelijk verplicht om onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke en/of verdachte transacties te melden en aan transactiemonitoring te doen.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt de Buddy de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum (niet verplicht)
 • gemeente waarin u woont
 • e-mailadres (niet verplicht)
 • telefoonnummer
 • bankrekeningnummer(s)
 • saldo bankrekeningnummer(s)
 • transactiegegevens en - volumes
 • categorieën van transacties (bijvoorbeeld: boodschappen, verzekeringen, benzine, huur, e.d.)
 • beschikbaar budget
 • persoonsgegevens van personen naar wie geld wordt overgemaakt of van wie geld wordt ontvangen, voor zover ze in de transactiegegevens staan
 • de antwoorden die u gegeven heeft op vragen over financiële dienstverlening
 • gebruik van de app, namelijk: aantal malen ingelogd per dag, gebruik van functionaliteiten in de app

Ontvangers

Buddy wisselt in het kader van het gebruik van de Buddy App géén persoonsgegevens uit met andere organisaties.

Hierop is één wettelijke uitzondering mogelijk, namelijk indien sprake is van (een) ongebruikelijke en/of verdachte transactie(s) onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op basis van de vergunning als betaaldienstverlener is Buddy Payment in dat geval namelijk verplicht om ongebruikelijke en/of verdachte transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Doorgifte

Er is sprake van de verwerking van persoonsgegevens door Microsoft. Microsoft is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze verwerking is met waarborgen omgeven waaronder:

 • Verwerkersovereenkomst met Microsoft Cloud Services onder het aanvullende Financial Services Amendment. Dit Amendment geeft aanvullende rechten tot audit en controle over de gegevens alsmede de verwerking daarvan.
 • De gebruikersgegevens worden uitsluitend opgeslagen in een datacentrum binnen de EER.

Profilering

De Buddy App kent 4 verschillende profielen:

 1. financieel gezond
 2. herstelmodus
 3. tekort voor de vaste lasten
 4. structureel tekort

De bedoeling van de Buddy App is om van de onderste drie categorieën naar de eerste categorie te gaan.

Het gebruik van de profielen zorgt ervoor dat, afhankelijk van het profiel:

 • De berichten in de app die u te zien krijgt, kunnen wijzigen
 • De “budgetboog” die u te zien krijgt, een andere kleur kan krijgen
 • Er een hulpaanbod kan worden gedaan

Op basis van de vergunning als betaaldienstverlener is Buddy verplicht om onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke en/of verdachte transacties te melden en aan transactiemonitoring te doen. De profilering die hiervoor noodzakelijk is, heeft geen verband met bovenstaande 4 profielen, maar is bedoeld om terrorismefinanciering, witwassen en fraude tegen te gaan.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

De Buddy App neemt géén geautomatiseerde besluiten die rechtsgevolgen voor u hebben of die u in aanmerkelijke mate treffen.

Bewaartermijnen

Buddy Payment bewaart de persoonsgegevens van gebruikers van de Buddy App zolang gebruik wordt gemaakt van de dienst. Zodra u uw Buddy account verwijdert, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Buddy bewaart de persoonsgegevens van (contactpersonen van) gemeenten, bedrijven of andere organisaties die een gebruikerslicentie hebben aangeschaft voor de duur van 5 jaar.

In geval van een ongebruikelijke transactie gelden de bewaartermijnen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

4. Uw rechten

Recht op inzage

U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Wij verstrekken dit overzicht kosteloos.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.

Recht op vergetelheid

Zodra u uw Buddy account verwijdert, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Hierop bestaat één uitzondering, namelijk indien sprake is van een ongebruikelijke en/of verdachte transactie(s). In dat geval gelden de wettelijk verplichte bewaartermijnen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen om tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw gegevens. Bijvoorbeeld omdat uw gegevens mogelijk onjuist zijn en dus eerst gecontroleerd moeten worden. Het verzoek kan ook worden gedaan als de gegevens niet meer nodig zijn voor de Buddy App, maar u niet wilt dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. Bijvoorbeeld omdat u die gegevens nog nodig heeft voor een juridische procedure waar u bij betrokken bent.

Recht op dataportabiliteit

U kunt ons vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Buddy payment B.V.

5. Contact & klachten

Mocht u nog vragen hebben die niet in dit document worden beantwoord neem dan contact op via [email protected].

Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden als u om een andere reden contact wilt opnemen met Buddy Payment B.V. in het kader van privacy of gegevensbescherming, bijvoorbeeld als u een klacht wilt indienen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 8 maart 2023.